12. Literature:

[1] A. M. Neville, Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000.

[2] Richardson Mark G., 2002, Fundamentals of Durable Reinforced Concrete, First Edition, Spon Pres, pp. 51, 77, 101, 133, 160-179, 194,

[3] W. Micah Hale; Seamus F. Freyne; Bruce W. Russell, (2008), Examining the frost resistance of high performance concrete, Construction and Building Materials, Vol. 23, 878-888

[4] H. Shang, Y. Song, J. Ou, (2009), Behaviour of air-entrained concrete after freeze thaw cycles, Acta Mechanica Solida Sinica, Vol. 22, No.

[5] Rusin Z.: „Technologia betonów mrozoodpornych”; Polski Cement, Kraków 2002

[6] Giergiczny Z.: „Cementy specjalne w ofercie Górażdże Cement S.A”, Sympozjum

Naukowo-Techniczne „Trwałość betonu”, Kraków 2004

[7] PN-EN-206-1:2003 „Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

[8] W. Kurdowski, Chemia cementu, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 1991

[9] Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński,

Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2002

[10] PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

[11] PN-EN 197-4:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej.

[12] PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie. Część 2: Ocena zgodności.

[13] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”

[14] Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, rac zbiorowa pod kier. L. Czarneckiego, PKN i Polski Cement, Kraków 2004

Professor Pawel Lukowski. Head of the Department of Building Materials Engineering. Warsaw University of Technology

Dr. Eng.  Joanna Julia Sokolowska. Department of Building Materials Engineering. Warsaw University of Technology

MSc. Eng. Ali Salih Technical and Quality Manager – Casey Concrete, Gorey Co. Wexford


Part I – DURABILITY OF CONCRETE CONTAINING GGBS IN EXPOSED TO FREEZING AND THAWING CONDITIONS

1- Abstract 2. Background 3. Prisms analysis of cement samples (MORTARS) 4. Test results of the Prisms 5. Test on Without Air Entrained concrete samples: 6. Strength test results 7. Durability Test

Part II – DURABILITY OF CONCRETE CONTAINING GGBS IN EXPOSED TO FREEZING AND THAWING CONDITIONS

8. Air Entrained Concrete 9. Strength test results of the air entrained concrete samples maturated in tank water 10. Durability Test 11. Conclusions of the study/a> 12. Literature

Top